Navigace

Obsah

Zpět

„Systém náležité péče“ obce Krty uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, větve) dle Nařízení EU č. 995/2010“

 

Systém náležité péče“ obce Krty

uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, větve) dle Nařízení EU č. 995/2010“

 

 

I. Povinnosti hospodářského subjektu

A)    Povinností hospodářského subjektu je neuvádět nezákonně vytěžené dřevo poprvé na vnitřní trh.

B)    Hospodářský subjekt při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonává náležitou péči dle jím zpracovaného systému náležité péče.

C)    Hospodářský subjekt udržuje a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá.

Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky:

1.      jak hospodářský subjekt zajišťuje přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví, které hospodářský subjekt uvádí na trh

2.      postupy posouzení rizik, že v rámci dodávek dříví distribuovaných hospodářským subjektem je zahrnuto nezákonně vytěžené dříví nebo dřevařské výrobky z tohoto dřeva na trh

3.      jaká opatření hospodářský subjekt přijal ke zmírnění rizika uvedení nezákonně vytěženého dříví, nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva, na trh v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.

 

1.      Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh .

Hospodářský subjekt zabezpečuje:

Ø    na lesním majetku obce Krty, který je zařízen v LHP Obec Krty zpracované pro LHC č. 406405 s platností od 1.1.2008 do 31.12.2017, schváleným Krajským úřadem Středočeského kraje dne 13.10.2008, na ploše 290,84 ha.

Ø  a u dřevin rostoucích a vytěžených na nelesních pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Krty.

proces těžebních prací, evidenci a prodej vytěženého dříví v souladu se zákonem č. 289/1995, o lesích a s dalšími použitelnými předpisy, které v ČR upravují :

·         těžební práva na dřevo,

·         platby za dřevo, včetně povinností souvisejících s těžbou dřeva

·         těžbu dřeva, včetně právních předpisů z oblasti životního prostředí a lesnictví včetně obhospodařování lesů a zachování biologické rozmanitosti tam, kde přímo souvisí s těžbou dřeva.

·          

Kromě dříví uvádí hospodářský subjekt na trh tyto produkty podléhající nařízení EUTR: palivové dříví ve větvích.

1.1.  Těžba dříví na lesním majetku .

Proces těžebních prací je u hospodářského subjektu řízen vlastníkem na základě plánu úmyslných těžeb zpracovaného OLH na plánovací období dle druhů těžeb, dřevin a objemů, nebo dle potřeb zpracování nahodilé těžby. Plán úmyslných těžeb je je zpracován dle aktuálních potřeb výchovy a obnovy porostů s důrazem na dodržení všech závazných ukazatelů LHP a zákonných opatření dotýkajících se těžby dřeva. Podíl plnění závazných ukazatelů LHP je v objemu do 1/ 10 decenálního plánu, nebo v objemu sjednaném dle potřeb vlastníka lesa (například s ohledem na výkyvy v plnění decenálního plánu po působení nepříznivých biotických či abiotických činitelů).

Vlastní organizace těžebních prací dle těžebního projektu a dle aktuálních potřeb porostů je náplní práce OLH. Práce jsou prováděny dodavatelskými subjekty.

Prodej a odvoz dříví je řízen dle pokynů vlastníka dle potřeb odbytu dříví u hospodářského subjektu .Číselníky, při prodeji na pni, jsou podkladem k fakturaci odběratelům za odebrané dříví.

1.2.  Měření, evidence a prodej vytěženého dříví a dalších produktů ze dřeva

OLH provádí přejímku a evidenci veškeré hmoty hroubí vytěžené dřevní suroviny na obhospodařovaném lesním majetku na číselníku dříví v členění na nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa (porostní skupinu).

Objem hroubí vytěženého dříví je stanoven na základě měření každého vyrobeného kusu, které provádí pracovníci v těžbě a naměřené údaje předávají OLH, který sestavuje číselník jako doklad prvotní evidence.

Při dodávkách dříví a dalších produktů ze dřeva včetně samovýroby z lesních i nelesních porostů vystaví účetní obce odběrateli  účetní doklad (fakturu nebo pokladní účetní doklad), jenž obsahuje číslo dokladu, datum prodeje, název odběratele, prodávané zboží (sortiment) a jeho množství.

Objem dříví je u dlouhého dříví, výřezů, stromů „nastojato(na pni)“ a u palivového dříví ve formě kuláčů uveden v metrech krychlových, měřeno kusově nebo v hráních s použitím přepočtového koeficientu. V případě uvádění na trh větví z ořezů veřejné zeleně je množství dodaného dřeva provedeno odborným odhadem. Doklady o prodeji dříví jsou archivovány minimálně 5 let.

Při měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se postupuje podle ČSN 480050 Surové dříví .

1.3.  Lesní hospodářská evidence

Hospodářský subjekt prostřednictvím odborného lesního hospodáře veškerou vytěženou hmotu hroubí eviduje v lesní hospodářské evidenci, která má podobu  digitální, v členění na nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa.

Pro jednotlivé porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku HS eviduje :

   Druh provedené těžby: kód 1 – úmyslná, kód 2 – nahodilá, kód 3 - mimořádná

   Rok provedení těžby

   Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin v m3 bk

Hospodářský subjekt předává v listinné podobě do konce března kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy souhrnné informace podle § 3 odst. 1 písm. f zákona č. 226/2013 Sb., o LHE a uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.Jedná se o výstup z programu LHKE od firmy Foresta.

 

1.4.  Ostatní produkce dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z jiné než domácí lesní produkce

Hospodářský subjekt provádí na pozemcích ve svém vlastnictví  kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení těchto stromů je prováděno na základě:

a)                  povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., nebo na základě

b)                 oznámení 15 dní před vlastním kácením dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. - týká se kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, nebo na základě

c)                  oznámení do 15 dní od provedení kácení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. - týká se kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

d)                 § 8 odst. 3 bez povolení v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. - povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí uvedenou v § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., nebo na základě.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že předmětné dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje (§ 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení):

                                           I.     pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

                                        II.     pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

                                     III.     pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),

                                     IV.     pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Hospodářský subjekt dále provádí na pozemcích ve svém vlastnictví  ořez dřevin způsobem, při kterém nedochází k poškození nebo zničení dotčené dřeviny dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. Při ořezuje postupováno dle odborných zásad, kdy je respektován druh dřeviny, přirozené větvení koruny a přirozený habitus.

S vytěženým dřívím ( palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích) hospodářský subjekt nakládá následujícím způsobem:

a)      odveze do sběrového dvora

b)      rozdá svým známým

c)      prodá za dohodnutou cenu

Pokud hospodářský subjekt legálně vytěžené dříví (nebo jiné dřevěné produkty jako je klest, štěpka) včetně dříví z ořezů stromů uvede na trh (prodá, smění za provedení práce nebo daruje), vede a po dobu 5 let archivuje následující průkaznou evidenci (čl. 6 odst. 1 písm. a)  nařízení):

a)      oznámení o kácení nebo číslo povolení, pokud je vyžadováno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo konstatování, že kácení či ořez bylo provedeno bez povolení v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,

b)      množství vytěženého dřeva (nebo těžebních zbytků či ořezů) vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek (na základě měření, nebo na základě odborného odhadu),

c)      druh dřeviny,

d)     datum prodeje dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj),

e)      identifikace odběratele dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj).

1.      Postupy posouzení rizik, které umožňují hospodářskému subjektu analyzovat a posoudit riziko, že v rámci jím realizovaných dodávek dříví je na trh uvedeno nezákonně vytěžené dříví nebo dřevařské výrobky z tohoto dřeva.

Hospodářský subjekt analyzuje a posuzuje riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh v souladu se zněním čl. 6 bod 1 písm. b) nařízení č. 995/2010 podle následujících kritérií:

2.1  Zajištění souladu s použitelnými právními předpisy

Činnosti, při kterých by mohlo vzniknout riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva, nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, jsou u hospodářského subjektu následující:

a)      Nebezpečí uvádění dřeva na vnitřní trh EU, které by třetí osoba vytěžila v rozporu s použitelnými právními předpisy na obhospodařovaném majetku, je zanedbatelné, neboť majetek je pravidelně kontrolován a v případě zajištění takovéhoto dřeva toto dřevo není uvedeno na trh.

b)      Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, které by hospodářský subjekt vytěžil v rozporu s použitelnými právními předpisy na obhospodařovaném lesním nebo získal těžbou ze dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví hospodářského subjektu, je zanedbatelné, neboť

·      veškeré prodávané dříví bylo vytěženo na území ČR,

·       

·      hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem,

·      hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 289/1995. Sb., o lesích, tj. zejména dodržuje:

-          maximální celkovou výši těžeb (§24, odst. 2, §25. odst. 3)

-          povolenou velikost nebo šířky holé seče, (§31, odst. 2)

-          zákaz úmyslného snížení zakmenění těžbou pod 0,7 plného zkamenění (§31, odst. 4)

-          zákaz přiřazování další holé seče k mladým porostům na celé ploše nezajištěným, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila stanovenou velikost a šířku (§31, odst. 5),

-               zákonem stanovené povinnosti týkající se nahodilé těžby, těžby bez schváleného plánu či protokolárně převzaté osnovy (§ 33 odst. 1, 2 a 3)

-          zákaz těžby mýtní úmyslné v porostech mladších než 80 let (§33, odst. 4)

·      hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a v souladu se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,

·      hospodářský subjekt vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, vede dále evidenci dřeva vytěženého mimo pozemky určené k plnění funkcí lesů,

·      za období uplynulých 12 měsíců mu nebyly uloženy žádné pokuty nebo nápravná opatření za porušení použitelných právních předpisů uvedených v čl. III bod 1

2.2.Šíření nezákonných těžeb konkrétních druhů dřevin

Vzhledem ke skutečnosti, že na obhospodařovaném majetku se nevyskytují druhy dřeviny, které by byly v ČR chráněny, není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt

2.3.Šíření nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně uvážení výskytu ozbrojeného konfliktu.

Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z území ČR. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.

 

2.4. Sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie na dovoz nebo vývoz dřeva

Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z území ČR. ČR není zemí, na kterou by Rada bezpečnosti OSN nebo Rada EU uvalily sankce na dovoz nebo vývoz dřeva. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.

2.5. Komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských výrobků

Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z jím obhospodařovaného majetku. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.

3. Postupy a opatření přijatá hospodářským subjektem ke zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné

Jelikož u hospodářského subjektu byla v rámci posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh EU kritéria 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 vyhodnocena jako nerelevantní a riziko u kritéria 2.1 bylo vyhodnoceno jako zanedbatelné, není nutné stanovit postupy a opatření ke zmírnění tohoto rizika.

 

II.

1.      Osoba zodpovědná za hospodářský subjekt (starosta obce) provádí 1x ročně aktualizaci hodnocení tohoto systému náležité péče .

2.      Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2017 a je závazný pro všechny pracovníky hospodářského subjektu.

Vyvěšeno: 29. 12. 2016

Datum sejmutí: 14. 1. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět