Navigace

Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

 • Pomník padlým
  Pomník padlým Zbudován v roce 1926. Seznam padlých v 1. světové válce a zemřelých na  následky války z roku 1929 uvádí následující jména: Alois Heckl, Karl Heckl, Ferdinand Hottek, Anton Ploner, Ferdinand Frank, Franz Körner, Josef Worofka, Anton Worofka, Wenzel Kraupner, Johann Jung, Josef Wokoun, Anton Schindler, Wenzel Huschina, Franz Sopper. Nezvěstní: Franz Partes, Josef Worofka. Pomník se dochoval, jména však byla odstraněna.

 

 

 • Krtské skály

Krtské skályRozkládají se na 89 hektarech plochy v lese na jih od obce Krty. Jde o lesní území s četnými zvětralými skalními výchozy, balvanitými sutěmi i roztroušenými balvany. Působivý je hlavně zatopený lom s jezírkem, které se zachovalo. V území je vybudována naučná stezka, která zpřístupňuje zejména geologii širšího území. Po těžbě žuly se kromě borovicových lesů vrací i původní dřeviny jako jeřáb ptačí, bříza bělokorá a pionýrská osika nebo jalovec obecný. V podrostu se dá najít i borůvka, brusinka nebo jahodník, ale taky vřes obecný, smilka tuhá a svízel horský.

 

 • Přírodní park Jesenicko
  Přírodní park Jesenicko na západě okresu Rakovník zasahuje i na okresy Louny a Plzeň - sever. Pro svoji klidnou, vyváženou krajinu a přírodní zajímavosti bylo Jesenicko vyhlášeno nejprve klidovou oblastí (v roce 1987), později přírodním parkem (1994).

  Jesenicko je kus malebné, klidné, harmonické, převážně zalesněné krajiny s rybníky a zelenými údolími, bizarními skalními útvary, malebnými zatopenými lůmky, mokřady a historicky pozoruhodnými vesničkami. Území má velkou estetickou a krajinářskou hodnotu.

  Od Rakovníka se Jesenicko jeví jako lem zalesněných pahorků nad Rakovnickou kotlinou, od karlovarské silnice jsou vidět scenerie romantických vrchů v okolí Petrohradu. Na západě se za polnatou nížinou zvedá zalesněná okrajová hrana Rabštejnské pahorkatiny. Jesenicko je ostrovem uprostřed zemědělské krajiny.

  Přírodní parkČlenitá pahorkatina Jesenicka nabývá místy až plošně vrchovinný ráz. Nejvyšší body přesahují nadmořskou výšku 600 m (Lhotský a Plavečský vrch).

  Jesenicko tvoří málo rozčleněná kra, kterou na severu a východě výrazně omezují zlomové svahy, zatímco na jihu a z části na západě je přechod do okolí plynulejší.

  Malá hloubková eroze se výrazněji projevuje jen v údolí Rakovnického potoka, kde při východním okraji oblasti tvoří výrazný zářez s výškovým rozdílem okolo 100 m.

  Široká úvalovitá údolí se pohybují v rozmezí 430 - 470 m, nejnižší bod oblasti se nachází u Kryr - 308 m n. m. Dno hluboce zaříznutého údolí Rakovnického potoka u Oráčova klesá na 380 m n. m.

  Přírodní park Jesenicko - letáček

 

 • Lovecká zámeček sv. Hubert
      Lovecký zámeček sv. HubertUprostřed hubertských lesů se nachází stará dřevařská a myslivecká osada s loveckým zámečkem. Osmiboký lesní zámeček je pojmenován po patronu myslivců sv. Hubertovi. Barokní zámeček byl vystavěn Černíny na počátku 18. století a sloužil jako místo odpočinku při lovech pořádaných petrohradskou vrchností. Na samém vrcholku věžičky zámečku je umístěn plechový jelen, kterým pozorovatelé otáčeli ve směru pohybu štvané zvěře, a tak pomáhali lovcům.

      Dnes je tento památkově chráněný lovecký zámeček v majetku státního podniku Lesy ČR.

 

 •  Zámek Petrohrad

Zpustnutí hradu Petrohradu přinutilo Jaroslava Libštejnského z Kolovrat postavit si nové sídlo.

Stavba zámku byla zahájena roku 1560. V majetku Libštejnských z Kolovrat byl zámek až do porážky stavovských vojsk v roce 1620. Pro účast na stavovském povstání podlehlo petrohradské panství konfiskaci a získal jej Heřman Černín z Chudenic. zámek Petrohrad
Za třicetiletí války byl zámek značně poškozen, ale následovníci Heřmana Černína, Jan a později Heřman Jakub Černín zámek nechali opravit, podle návrhu stavitele G. Alliprandiho.
Zámek Petrohrad byl v majetku rodu Černínů až do roku 1945 a do té doby byl několikrát přestavován a opravován, zejména po požáru v roce 1915. Po roce 1945 se zámek stal státním majetkem. V současné době slouží jako psychiatrická léčebna.

 

 •  Rozhledna Tobiášův vrchRozhledna Tobiášův vrch
Rozhledna na Tobiášově vrchu je vysílačem mobilního operátora O² a nachází se 5 km od Jesenice, vpravo od hlavní silnice na Most. K rozhledně se lze dostat i po modré turistické trase č. 1023 (Svatý Hubert – Vlčí hora). Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1999, kdy se dostala pod správu Muzea T. G. M. Rakovník. Od. 22. května 2010 je provozovatelem rozhledny občanské sdružení Klub přátel rozhleden.
Pod rozhlednou je prodejní stánek, ve kterém si návštěvník může zakoupit upomínkové předměty (pohledy, publikace, turistickou známku, …) nebo obdržet razítko s motivem rozhledny.
Za příznivého počasí umožňuje rozhledna překrásný výhled na České Středohoří a Krušnohoří.
 
 • Rabštejn nad Střelou

Rabštejn je zajímavou lokalitou nejen z hlediska historického, zeměpisného (nejmenší městečko ve střední Evropě), ale i přírodovědného. Dochovala se zde řada stavebních památek včetně dvou nejdůležitějších – zámku a zříceniny hradu. Rabštejn nad StřelouVšechny stavby jsou z břidlice, která se výrazně podílí na reliéfu místní krajiny. Těžily se tu proslavené pokrývačské břidlice, kterých se používalo jako krytiny na významných stavbách (Karlštejn). V roce 1976 zde byla vyhlášena přírodní rezervace „Střela“ o rozloze 340 ha, která chrání kaňonovité údolí s řadou přírodních zajímavostí. Je tu nainstalována i naučná stezka se 14 tabulemi. Délka okruhu je 8 km (nelze na kole). Celá oblast patří k Přírodnímu parku Horní Střela.

 

 •  Naučná stezka Jesenicko
Délka: 15 km
Charakteristika: středně náročná trasa, vhodná na pěší turistiku nebo na horská kola.
 
Popis: Stezka začíná a končí v Jesenici, vede přírodním parkem. Stezka má 13 přírodovědných a kulturně historických zastávek. Trasa je v terénu značena bílým čtverečkem se šikmým zeleným pruhem.
 
 
Jesenice - Restaurace Na Cháti    první zastávka je u železničního přejezdu. Trasa naučné stezky a charakteristika obce Jesenice. Pramení zde Rakovnický potok a Javornice. V PP Jesenicko bylo vyhlášeno 9 maloplošných zvláště chráněných území. Přírodní rezervace: Rybníčky u Podbořánek, Háj Petra Bezruče, Luční potok. Přírodní památky: Malý Uran, Plaviště, Soseňský lom, Prameny Javornice, Ostrovecká olšina, Krtské skály. Před restaurací "Na Cháti" - po žluté
 
kostel sv. Petra a PavlaU kostela sv. Petra a Pavla    druhá zastávka je u kostela. Historie a současnost obce Jesenice. Jesenicko bylo osídleno až v mladší době kamenné v tzv. neolitu. Svědčí o tom nálezy z hliniště Krausovy cihelny v Jesenici, které jsou staré téměř 7000 let. Kostel sv. Petra a Pavla stojí na místě bývalé tvrze, stáří není známo.  - po žluté
 
Náměstí mírzNa náměstí Míru    třetí zastávka je náměstí u sochy. Historický pohled na jesenické náměstí. Na náměstí naleznete žulový objekt Sousoší Nejsvětější Trojice. Autor ani stáří nejsou známy. Na jižní straně stojí budova muzea, kde jsou 2 stálé expozice: Dějiny regionu Smírčí kříže Jesenicka - středověk, novověk a Příroda Jesenicka. Před muzeem jsou umístěny Boží muka a reformační (smírčí) kříže - vzpomínka na dřívější náboženské nesváry. V parčíku vedle budovy Mountfieldu na místě bývalé hospody U Chaloupků stojí arakaurit (zkamenělý kmen stromu). Přírodní park a chráněná území. - po žluté
 
Levý břeh Lučního potoka    čtvrtá zastávka je levý břeh lučního potoka. Přírodní rezervace Luční potok. Základní údaje o ochranářsky významném území. 4 - 5 ha rozlohy území s výskytem zvláště chráněných rostlin po obou stranách Lučního potoka. Významné rostliny zde se nacházející: hořec křížatý, lilie zlatohlavá, chrastavec rolní, vemeník dvoulistý, úpolín evropský, zvonečník hlavatý, prvosenka jarní a prstnatec májový. Ze živočichů - ptáků: krutihlav obecný, žluva hajní, mlynařík dvouocasý, ťuhýk obecný, cvrčilka říční, z obojživelníků: ropucha zelená, plazů: užovka obojková, savců: netopýr velký. 100m na východ od cedule stávala ve středověku šibenice, místo se nazývá "Na spravedlnosti". Na jednom balvanu na nejvyšším bodě skály je prohlubeň vzniklá působením rušivé činnosti větrů a vody. Její tvar připomíná otisk lidské nohy a k této hříčce přírody se váže následující pověst: "Jistá dívka byla odsouzena k trestu smrti provazem. Když ji ale kat věšel, provaz se přetrhl a jak dívka dopadla jednou nohou na kámen, zůstala na kameni její stopa. Účastníci popravy to považovali za boží znamení o její nevině a dívku propustili na svobodu". - po žluté
 
U bývalé Švýcarské hájovny    pátá zastávka je lesní rozcestí. Ekosystém kulturního lesa. Dnešní porosty jsou pouze zlomkem původních lesních komplexů. Na Jesenicku je ukázkou původní dubohabrové vegetace oblast vrchu Skalky. Naše stanoviště se nalézá v oblasti původního výskytu květnatých bučin a právě  zde jsou vidět zbytky původní vegetace s bukem lesním a dubem letním. Do roku 1955 zde stávala hájovna /říkalo se jí Švýcarská/. Les je rájem zvěře a ptactva. Vysoká je zastoupena srncem obecným, vzácněji jelenem sikou na Svatém Hubertě. V nedávné době byly objeveny i stopy rysa. V lesích hnízdí čáp černý, vyskytuje se zde nejmenší sova - kulíšek nejmenší. - po žluté
 
Zřícenina hradu PetrohradZřícenina hradu Petrohrad    šestá zastávka je zřícenina hradu Petrohrad /okres Louny/. Historie Petrohradu - dříve Petršpurku, zámek Petrohrad. Přírodní rezervace Bezručův háj u zříceniny hradu - /900 let starý dub/. Hrad pochází z roku 1360. Hrad byl majetkem Petra z Janovic, později Buriana z Guttensteinu /nejbohatšího šlechtice země české, později se Petršpurské panství stalo majetkem šlechtického rodu Kolovratů. V roce 1556 byl hrad opuštěn a v podhradí dává Jaroslav Libštejnský vystavět zámek v renesančním slohu. V době po bitvě na Bílé Hoře přešlo panství do rukou Černínů a došlo tím k velkému rozkvětu panství. Započal se budovat i zámecký park. V roce 1938 byl Petrohrad obsazen Němci. Po válce došlo ke konfiskaci majetku Černínů. Nyní v současnosti je v areálu zámku psychiatrická léčebna pod OÚ Louny. V zámeckém parku - Bezručovu háji - přírodní rezervaci se vyskytuje 122 druhů dřevin. K nejstarším stromům patří chráněný 900 let starý dub. - po červené, od můstku po modré
 

Mezi poli    sedmá zastávka je rozcestí polních cest. Pole, louky, pastviny = umělé ekosystémy - mezi poli. Chráněné rostliny a živočichové. V pravěku tuto oblast pokrýval prales. Od neolitu s nástupem zemědělství vzniká a přetváří se krajina na druhotně bezlesou kulturní krajinu. Vznikají pole, louky, pastviny.  - po modré

 

Obec Krty návesNáves obce Krty    osmá zastávka je náves obce Krty. Charakteristika obce Krty na návsi. Půdorys obce je slovanská okrouhlice a jméno také slovanské podle stařešiny rodu Krta. Krty jsou známy svými lomy, kde se Pomník padlýmtěžila žula. Železniční rozvoj napomohl prodeji kamene, protože byla zbudována trať Bečov nad Teplou - Rakovník. - po modré

 
zatopený Krtský lomKrtské skály    devátá zastávka jsou Krtské skály - u zatopeného lomu. Geologie Jesenicka. Jsenicko patří do Rakovnické pahorkatiny, která je součástí pahorkatiny Plzeňské. Středem pahorkatiny prochází zlom - tzv. Žihelná brázda (Malměřice - Blatno - Žihle). Geologický podklad tvoří čistecko-jesenický masív (pluton), jehož hlavní součástí je žula (granit). Povrchové větrání způsobilo v oblasti tiské a jesenické žuly svérázné formy balvanovitého rozpadu včetně tzv. kamenných stád a viklanů až žulových skalních měst s rozsáhlými proudy a kamennými moři. Ojedinělým tělesem a významnou raritou celé oblasti je gabrový peň u Kosobod. Gabro je tmavě šedé až černozelené stejnoměrně zrnité. Významný je výskyt uranových slíd, najdete zde také štěrky a písky jako sedimenty. Krajinářsky je celá oblast Krtských skal krásná. Největší z opuštěných lomů v oblasti má jámu o průměru 25 m a je zatopený. - po zelené

Trpaslíci z Krtských skal byli podle pověsti dobromyslní a s lidmi žili ve shodě dokud v nedalekých Krtech neměli zvon. Citlivý sluch trpaslíků zvonění ničilo, takže museli své nory v Krtských skalách opusit. Odešli prý do Krkonoš, do podzemní říše Krakonošovy. Po trpaslících zůstaly v Krtských skalách jen pověsti, kterým ovšem Krtské skály se svými dávno opuštěnými, většinou zatopenými kamenolomy ukrytými v lese, les u Krtských skalskálami a osamělými balvany neobvyklých tvarů vystupující z vřesovišť a borůvčí tvoří dokonalou kulisu. V Krtských skalách u Krt blízko Jesenice se v minulosti lámala kvalitní žula, která se odtud vozila na stavby především v západních a severozápadních Čechách – mimo jiné na stavbu zámku v Krásném Dvoře nebo kostelů v Podbořanech a Žatci – ale použita byla též na stavbu dnešního mostu Legií v Praze, kam krtské lomy dodaly na dva tisíce kubíků kamene. S trochou štěstí najdete Čertův kámenv Krtských skalách také Čertův kámen,  který své jméno dostal podle dvou prohlubní ve tvaru kopyt. Pověst vypráví, že jsou to otisky čertových kopyt, která čert vydupal do kamene ze vzteku z prohrané sázky o duši jednoho chytrého krtského chalupníka.

 

Hráz Krtského rybníka    desátou zastávkou je hráz Krtského rybníka. Vodstvo Jesenicka. Jesenicí probíhá hranice mezi dvěma rozsáhlými povodími druhého řádu, povodím řeky Ohře a Vltavy. Rakovnický potok pramení v polích mezi Plavečským vrchem (603 m.n.m.) a vrchem Přívraty (594 m.n.m.). Nejdříve teče směrem západním, ale kolem Kněží hory se prudce stáčí Hráz Krtského rybníkaseverním obloukem k východu a tento směr si udržuje až k soutoku s Berounkou. Dříve tekl tento potok do Ohře, ale v prvohorách, díky tektonickým poruchám, si vytvořil nové koryto. Tím vlastně ukradl vodu Ohři. Jevu se říká "říční pirátství". Největším rybníkem je Velký rybník /45 ha/, který má nenahraditelnou rekreační funkci. V místě se nachází ještě několik desítek menších rybníků. - po značce NS Jesenicko k viklanu nebo okolo viklanu po zelené k Velkému rybníku

 

viklanU viklanu    jedenáctá zastávka je u viklanu. Viklan, informace o tomto geologickém útvaru, významné krajinné prvky. Viklan váží přes 60 q a dokonce s ním šlo pohnout. Vandalům se podařilo ho shodit a již se neviklá jako dříve, ikdyž je ve svém žulovém lůžku, které se poškodilo. Na Jesenicku je několik takových útvarů - všechny přísně chráněny. - po značce NS, sbíhající se před Velkým rybníkem se zelenou - dále po zelené

 

U Velkého rybníka    dvanáctá zastávka je u Velkého rybníka, chaty Irena. Rybniční ekosystém. - po zelené

 

Velký rybníkHráz Velkého rybníka    poslední zastávka je u hráze Velkého rybníka. Památné stromy. - po zelené zpět do Jesenice